پ
پ

شوکت و دولت و منصب به کسان ارزانی
از عنـاوین جهـان مرثیـه خـوان ما را بـس

بنایمان در پایگاه حسینیه (مرجع تخصصی هیأت) ارائه اشعار آئینی، سبک های مرثیه و مولودی اهلبیت (ع) و مقاتل معتبر در مناسبت های مختلف می باشد.البته در این مسیر همه تلاشمان در ارائه محتوای متناسب بـا شأن و جایگاه آن ذوات نورانی و در عین حال با عمل به توصیه های مقام معظم رهبری است.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.